Nytt samband påvisat mellan genaktivitet och sjukdomsförlopp vid kronisk lymfatisk leukemi

2013-05-28

Leukemiformen kronisk lymfatisk leukemi, KLL, har ofta ett mycket varierat förlopp hos olika patienter. Forskare vid IGP och Göteborgs universitet har tillsammans med italienska kollegor studerat kopplingen mellan sämre prognos och regleringen av genen ANGPT2. ANGPT2 har betydelse för sjukdomsutvecklingen vid KLL och reglering av genaktivitet kan därför vara ett möjligt mål för behandling av den än så länge obotliga tumörformen.

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi kan drabbas mycket olika. Många kan leva länge med sin sjukdom utan att behöva någon behandling medan andra snabbt försämras, trots behandling. Det är därför angeläget att identifiera egenskaper hos sjukdomen, till exempel specifika gener, som kan kopplas till sjukdomsförloppet och därmed kan användas för att avgöra om, när och vilken typ av behandling som behöver sättas in.

Aktiviteten hos en gen, det vill säga om den ska vara av- eller påslagen, kontrolleras från ett område av genen som kallas promotor. I en cell regleras genernas aktivitet bland annat av kemiska modifieringar av promotorn. En av de vanligaste modifieringarna är så kallad metylering av DNA:t i promotorn.

I den aktuella studien har Richard Rosenquist och hans kollegor i Göteborg och Italien visat att andelen metyleringar av genen ANGPT2 var lägre hos patienter med sämre prognos jämfört med patienter med bättre prognos. Forskarna såg också att den lägre andelen metylering gjorde att genaktiviteten för ANGPT2 var högre hos patienterna med sämre prognos. ANGPT2-genen ger upphov till ett protein som medverkar till nybildning av blodkärl och en hög grad av blodkärlsnybildning har också kunnat kopplas till sämre prognos vid KLL.

– Våra resultat visar för första gången att metylering av ANGPT2-genens promotor kan kopplas till genens aktivitet. ANGPT2-genen är viktig för hur aggressiv sjukdomen är och en ny strategi för att behandla KLL skulle därför kunna vara att utveckla mediciner som påverkar gener med betydelse för sjukdomsutvecklingen, säger Richard Rosenquist.

Resultaten har publicerats on-line i tidskriften Epigenetics.


Mer information:
Artikel i Epigenetics
Richard Rosenquists forskning