Katie Bentley – Studier av cellers anpassade beteende
Forskningen i vår grupp syftar till att ta reda på hur blodkärl kan bilda både välanpassade nätverk i friska vävnader och dåligt fungerande nätverk vid sjukdomar som cancer och ögonbottensjukdomen retinopati. Vi integrerar datoranalyser med studier i provrör (in vitro) och i djurmodeller (in vivo) för att öka kunskapen om blodkärlsceller, från enstaka cellers funktion till att de bildar hela kärl.

Vi arbetar i första hand med datorsimuleringar för att avslöja mekanismerna bakom nybildning av blodkärl. Simuleringarna hjälper oss att reda ut cellernas komplexa signalering och de förändringar i deras rörelse och form som sker då cellerna samverkar eller konkurrerar för att bygga upp kärlen.

Gruppen samarbetar både med andra forskargrupper inom vaskulärbiologi vid IGP och med internationella grupper för att testa modellerna som simuleringarna förutsäger. I testerna gör vi in vitro-försök med odlade celler, t.ex. visualisering i mikroskop av hur blodkärl växer till, och analyserar hur kärlen byggs upp in vivo i olika musmodeller.

Vi utvecklar en ny avancerad mikroskoperingsteknik och tar fram nya bildanalysmetoder. De används för att avslöja förändringar i cellernas dynamik och kärlens tredimensionella uppbyggnad dels under utvecklingen, dels vid sjukdomstillstånd i musens öga.

Mekanismen bakom cellers omorganisering

Resultat från våra modelleringar har visat hur signalproteinet Notch skapar samlade rörelser hos blodkärlscellerna då kärlen växer till under normala förhållanden och vid sjukdom. Vi har nyligen bekräftat de förutsagda modellerna in vivo, vilket avslöjade en del av mekanismen bakom cellernas omorganisering vid blodkärlstillväxt. Vi studerar också om onormal celldynamik och växlande beteende kan orsaka missbildade kärl och om dessa kan utgöra mål för nya behandlingar.

För att stimulera till förändringar i våra kunskaper får gruppen inspiration av, och är aktivt inblandade i, en rad olika forskningsområden, t.ex. robotik, växters uppbyggnad, konst-vetenskapssamarbeten och filosofi.


Mer information om våra projekt (endast på engelska)