Undergrupper av hjärntumörer kan kopplas till ursprungsceller och sjukdomsprognos

2022-04-25

Forskare vid IGP har påvisat olika undergrupper av hjärntumörformen glioblastom, där cancercellernas egenskaper beror på vilken celltyp som cancern har uppstått från. Den analysmetod som användes kunde också separera glioblastompatienter med signifikant skillnad i överlevnad. Fynden öppnar för att identifiera specifika terapeutiska mål för de nya undergrupperna av glioblastom.

Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva primära hjärncancern med drygt 300 fall per år i Sverige. Trots intensiv behandling med kirurgi, strålning och cytostatika avlider de flesta patienter inom ett år från diagnos på grund av återfall. Det finns mycket information om genetiken bakom glioblastom men den har hittills inte lett till några behandlingsgenombrott och endast ett fåtal markörer som kan användas för att ge en sjukdomsprognos.

I en studie som publicerats i tidskriften Nature Communications har tre forskargrupper i nära samarbete analyserat glioblastomceller från 58 patienter. De har använt en sekvenseringsteknologi som genererar global information om cancercellernas epigenetik, dvs förändringar i arvmassan som inte orsakas av direkta mutationer.

– Arbetet bygger på våra tidigare studier där vi visat att olika urspungsceller för glioblastom har stor påverkan på tumörutveckling och viktiga egenskaper hos cancercellerna. Eftersom epigenetisk analys är en mycket känslig metod för att skilja normala celltyper hoppades vi att den även skulle ge ny kunskap om utvecklingsbiologiska mekanismer i glioblastom, säger Lene Uhrbom som har lett studien tillsammans med Xinqi Chen.

Forskarna använde den unika, lokala biobanken HGCC (Human Glioblastoma Cell Culture), som består av glioblastomceller från patienter, och analyserade prover från biobanken med en nyare sekvenseringsteknologi som kallas ATAC-seq. Genom att dela in patienterna baserat på den epigenetiska informationen hos deras glioblastomceller kunde de identifiera tre grupper där även centrala funktionella egenskaper hos cancercellerna, som celldelning, invasivitet och behandlingsresistens, visade sig vara distinkta.

Två av grupperna uppvisade också en signifikant skillnad i patientöverlevnad. Det är något som tidigare molekylära analyser inte har lyckats visa eftersom de två grupperna är mycket lika varandra och har tillhört samma genetiska undergrupp.

– För att förstå bakgrunden till de epigenetiska grupperna av glioblastom jämförde vi patientdata med samma typ av epigenetisk analys av glioblastomceller från musmodeller där tumörerna hade startat i tre olika normala celltyper i hjärnan. Vi fann en koppling mellan de olika ursprungscellerna hos mus och de tre patientgrupperna av glioblastom. Det stärker relationen mellan utvecklingsbiologiskt ursprung och tumörcellernas egenskaper, säger Xingqi Chen.

Fynden kan leda till förfinade prognostiska verktyg och öppna för utveckling av mer specifika behandlingar för definierade undergrupper av glioblastompatienter.

Mer information:
Artikel i Nature Communications
Xingqi Chens forskning
Lene Uhrboms forskning

Senast uppdaterad: 2022-01-26