Nytt verktyg kan användas under läkemedelsutveckling och i kliniken

2022-10-19

Forskare vid IGP har utvecklat ett nytt verktyg för att visualisera var läkemedel binder till mänskliga proteiner. Den mycket känsliga tekniken kan användas för att söka efter substanser som specifikt binder till vissa målproteiner. Den skulle kunna användas under läkemedelsutveckling eller för bestämma vilka läkemedel som passar bäst, innan man väljer behandling.

Läkemedel är designade för att binda till sina målproteiner i fysiologiskt relevanta vävnader och organ, där de ska påverka biologiska funktioner för att få önskad klinisk effekt. När nya läkemedelssubstanser tas fram och utvärderas är det därför avgörande att kunna se hur bindningen till målproteinerna ser ut på cellnivå. Det är också viktigt för att undersöka om och hur resistens mot målinriktad behandling uppstår i kliniska prover.

På senare tid har nya metoder tagits fram för att analysera bindning till målproteiner i celler och vävnader men sådan preklinisk testning kan ändå inte alltid fånga upp människors respons mot läkemedel. Det gör att kliniska prövningar får avbrytas på grund av otillräcklig effektivitet eller säkerhet hos läkemedlet.

– Det nya verktyget som vi har utvecklat kallas på engelska Target Engagement-Mediated Amplification (TEMA). Det har potentialen att bidra både till läkemedelsutveckling och i kliniken genom att ge värdefull kunskap om hur läkemedel binder till målmolekyler i proteinförsök och i celler och vävnader, säger Rasel Al-Amin, försteförfattare till artikeln där det nya verktyget presenteras.

TEMA bygger på en teknik där bindningen mellan en läkemedelssubstans och dess målmolekyl först hittas av en specifik så kallad oligonukleotid som sedan förökas upp med metoden rolling circle amplification. När tillräckligt många molekyler har bildats som ett resultat av amplifieringen kan de visualiseras med hjälp av flouroforer som avger ljus. På så sätt kan man påvisa både vilka molekyler som bundit till varandra, och var det har skett.

– I vår studie visar vi att TEMA kan användas för att detektera bindningen mellan läkemedel och målmolekyler i relevanta biologiska material. Det gör att metoden skulle kunna tillämpas under vid framtagning av nya läkemedel eller för att analysera till exempel tumörprover för att förutsäga hur patienter svarar på läkemedelsbehandling, säger Rasel Al-Amin

Studien är ett samarbete med forskare vid konsortiet för kemisk biologi vid SciLifeLab, institutionerna för farmaci, medicinska vetenskaper samt kemi BMC vid Uppsala universitet, Karolinska institutet och Medicinska universitet i Innsbruck, Österrike, och det har publicerats i tidskriften Nucelic Acids Research.

Mer information:
Artikel i Nucelic Acids Research
Rasel Al-Amins forskning i Ulf Landegrens grupp

Senast uppdaterad: 2022-01-26