Y-kromosomförlust ökar mäns risk för allvarlig covid-19

2022-12-15

Män har en ökad risk att drabbats av svår covid-19 jämfört med kvinnor. Forskare vid IGP har nu visat att det kan bero på förlust av Y-kromosomen i en del av deras vita blodkroppar. Fynden skulle på sikt kunna användas till att bedöma risken att utveckla allvarlig covid-19 och kanske även till förbättrad behandling.

En relativt vanlig genetisk förändring hos män är förlust av Y-kromosomen i en del av de vita blodkropparna. Denna förändring kallas LOY (från engelskans Loss of Y) och den är vanligare ju äldre man blir.

Under covid-19-pandemin blev det tydligt att män generellt sett drabbades hårdare av sjukdomen. Upp till 75 procent av patienterna på intensivvårdsavdelningar var män och andelen män är också högre bland de som avlidit. I den aktuella studien har forskarna upptäckt ett samband mellan LOY och risken för allvarlig covid-19.

– Vi studerade blodprover som tagits från över 200 manliga patienter på intensivvårdsavdelningar mellan början av 2020 och sommaren 2021. Våra analyser visade att LOY var kopplat både till hur allvarlig sjukdom patienterna hade, baserat på WHO:s gradering, och till risken att avlida, säger Bożena Bruhn-Olszewska, forskare vid IGP.

Kopplas till försämrad lungfunktion

Flera fynd i studien stödjer att LOY har betydelse för utvecklingen av svår covid-19. En högre andel LOY kunde kopplas till försämrad lungfunktion, till exempel lägre syresättning. Komplikationer i form av blodproppar uppvisade också ett samband med högre andel LOY i specifika typer av vita blodkroppar. Dessutom såg man att den högre andelen celler med LOY var övergående.

– Vi hade möjligheten att analysera prover som tagits från några av patienterna tre till sex månader efter att de skrivits ut från intensiven. I dessa prover hade andelen celler med LOY gått ner. Så vitt vi vet är det första gången någon har visat att LOY har dynamiska egenskaper kopplade till en akut infektionssjukdom, säger Hanna Davies, forskare vid IGP.

Möjlig biomarkör

Forskarna bakom studien tror att LOY skulle kunna användas som en biomarkör för att förutsäga vilka patienter som riskerar att få en allvarlig sjukdomsutveckling av covid-19.

– Våra resultat bidrar till en ökad förståelse av vilken betydelse LOY har för mottagligheten för sjukdomen, särskilt i förhållande till immunsystemets funktion. Vi tror också att de nya kunskaperna kan vara relevanta för andra vanliga virusinfektioner som är allvarligare för män än för kvinnor, säger Jan Dumanski vid IGP, som har lett studien.

Studien är ett samarbete med forskare vid institutionerna för medicinska vetenskaper, kirurgiska vetenskaper och medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, Sahlgrenska akademin i Göteborg, National Bioinformatics Infrastructure vid Stockholms universitet och Medical University i Gdansk, Polen.

Senast uppdaterad: 2022-01-26