Läckage från lymfkärl och blodkärl regleras på olika sätt

2020-09-09

Forskare vid IGP visar i en ny studie att cellsignalering som reglerar kärlläckage skiljer sig åt mellan blod- och lymfkärl. Fynden visar på en möjlighet att modifiera denna signalering för att selektivt kontrollera lymfkärlens funktion och behandla sjukdomar som karaktäriseras av läckande lymfkärl.

Både blod- och lymfkärl transporterar vätska, celler och olika substanser i kroppen. På insidan av båda kärltyperna finns ett lager celler som kallas endotelceller. För att förhindra läckage sitter endotelcellerna väldigt tajt ihop med varandra men det finns kärl där vätska och celler ska släppas ut eller tas upp och för att det ska ske måste kopplingen mellan endotelcellerna minska.

Kopplingen mellan intilliggande endotelceller sker via särskilda proteinkomplex som håller ihop cellerna. I den aktuella studien har forskarna undersökt om proteinerna EphrinB2 och EphB4 fungerar på samma sätt i blod- och lymfkärl för att reglera dessa proteinkomplex och därmed kärlens funktion.

– Signalproteinet EphrinB2 och dess receptor EphB4 är viktiga för uppkomsten av både blod- och lymfkärl under embryoutvecklingen men de finns också i endotelceller hos vuxna individer. Vi studerade möss som hade förändrats genetiskt så att de inte längre hade något EphrinB2 eller EphB4 och såg att det ledde till icke fungerande kopplingar mellan endotelcellerna i lymfkärl men inte i blodkärl, säger Taija Mäkinen vid IGP som har lett studien.

Forskarna undersökte vidare vilken mekanism som ligger bakom att EphrinB2 och EphB4 selektivt reglerar kopplingen mellan endotelcellerna i lymfkärl. De fann att när signaleringen via proteinerna upphörde ledde det till en minskning av proteinet CLDN5 som ingår i proteinkomplexen som håller ihop cellerna. Dessutom påverkades det så kallade aktincytoskelettet, ett nätverk av trådlika proteiner inuti cellerna som också är kopplat till proteinkomplexen.

– Vi har sett att det i lymfkärl behövs en basal signalering via EphrinB2 och EphB4 för att proteinkomplexen som håller ihop endotelcellerna ska fungera. Denna mekanism för att stabilisera kopplingen mellan endotelcellerna ser ut att vara annorlunda mot i blodkärlen. Vi tror att en modifiering av EphrinB2 och EphB4-signaleringen skulle kunna testas som en behandlingsstrategi för till exempel bakterieinfektioner och andra sjukdomar hos människa som innebär läckande lymfkärl, säger Taija Mäkinen.

Studien har publicerats i tidskriften eLife och har gjorts i samarbete med forskare i Göteborg, Storbritannien, Finland, Tyskland och Spanien

Mer information:
Artikel i eLife
Taija Mäkinens forskning