Internetbaserat stöd kan minska depressionssymtom hos cancerpatienter

2020-09-14

Internet kan användas för utbildning och stöd till egenvårdsstrategier för att lindra symtom på depression hos personer med cancer. Det visas i en studie av Birgitta Johanssons grupp vid IGP.

Personer som drabbas av cancer besväras ofta av ångest- och depressionssymtom. Det stöd som de behöver varierar men ofta krävs mer omfattande stödinsatser än vad den ordinarie vården har möjlighet att erbjuda. Dessutom finns hinder som gör att patienter inte vill eller kan ta del av det stöd som erbjuds, t.ex. långa resvägar eller att inte vilja vara med i en grupp.

Som en kompletterande strategi för att patienter ska må så bra som möjligt under sin cancerbehandling skulle internetbaserad utbildning och egenvård kunna användas. Internetbaserad stegvis vård kan vara ett sätt att ge stöd som är relevant för olika individers behov och rikta de mer resurskrävande insatserna till de som har fortsatta symtom, trots att de fått ett initialt, mindre resurskrävande stöd.

– Vi har utvärderat vilken effekt internetbaserad stegvis vård (iCAN-DO) har på psykisk ohälsa och jämfört det med sedvanlig vård. De som ingick i studien hade nyligen fått sin cancerdiagnos och hade självrapporterat ångest och/eller depressionssymtom. De fördelades slumpvis till iCAN-DO eller sedvanlig vård, säger Birgitta Johansson som lett studien.

Det första steget i iCAN-DO innehöll informationsföreläsningar om diagnos, behandling, vanliga symtom och egenvårdsstrategier, ett diskussionsforum med olika teman samt en ”Fråga en expert"-modul. Patienter som efter steg ett hade kvar ångest- eller depressionssymtom erbjöds ett andra steg med tio veckor internetbaserad kognitiv beteendeterapi, parallellt med steg ett.

Resultatet från studien visade att iCAN-DO minskade både graden av depressionssymtom och andelen personer med depressionssymtom, jämfört med de som fått sedvanlig vård.

– Det här är den första utvärderingen av hur internetbaserad stegvis vård fungerar för personer med cancer och samtidiga ångest- eller depressionssymtom. Vår slutsats är att internet kan användas för utbildning och stöd till egenvårdsstrategier för att lindra symtom på depression hos personer med cancer. Internet ökar därmed tillgängligheten till ett effektivt stöd och bidrar till en jämlik vård, säger Birgitta Johansson.

Studien har publicerats i tidskriften Psycho-Oncology och är en del av Uppsala University Psychosocial Care Programme (U-CARE). Projektet har genomförts i samarbete med forskare vid kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet och centrum för klinisk forskning i Västerås samt med onkologi-, kirurgi- och urologikliniker vid Akademiska sjukhuset, Universitetssjukhuset i Örebro, sjukhusen i Gävle och Västerås.

Mer information:
Artikel i Psycho-Oncology
Birgitta Johanssons forskning
U-CARE