Olika behandlingseffekt av modifierade onkolytiska virus

2021-05-24

Användning av onkolytiska virus är en ny strategi för cancerimmunterapi. För att förbättra behandlingseffekten kan virusen modifieras med immunstimulerande faktorer. En studie från IGP visar att effekten av sådana faktorer beror på vilken typ av onkolytiska virus som modifieras. För att få önskvärd behandlingseffekt behövs därför noggranna överväganden vid valet av virus. Studien har publicerats i tidskriften Molecular Therapy Oncolytics.

En ny metod att behandla cancer är med så kallade onkolytiska virus. Det är virus som infekterar cancerceller och sedan förökar sig inne i cellerna tills de spräcks och släpper ut nya virus, som in sin tur kan infektera andra cancerceller. När cancercellerna går sönder kan det skapa en immunologisk reaktion mot tumören vilket bidrar till de onkolytiska virusens anti-tumöreffekt.

För närvarande pågår utveckling av flera olika sorters onkolytiska virus för cancerbehandling. I den aktuella studien undersökte forskarna om anti-tumöreffekten kunde förbättras genom att förse virusen med proteiner som ska stimulera immunsvaret. Resultaten visade att det uppkom olika immunstimulering när samma immunaktiverande faktorer användes fast i olika virustyper.

– Vi utrustade två sorters onkolytiska virus – vacciniavirus och Semliki forest-virus – med två immunaktiverande proteiner och studerade vilken effekt det hade på en musmodell av tumörformen neuroblastom. För vacciniaviruset medförde närvaron av dessa proteiner en förstärkt anti-tumöreffekt genom att det bildades antikroppar mot cancercellerna. När vi gjorde samma sak med Semliki forest-viruset inducerades istället en immunologisk respons mot själva viruset, säger Di Yu, som har lett studien.

Studien visar att det behövs noggranna överväganden och karaktärisering när man vill modifiera anti-tumöreffekten hos onkolytiska virus. För Semliki forest-virus, som i sig är mycket immunstimulerande, bör man fokusera på att förbättra virusets förmåga att spräcka cancercellerna och den respons som följer på det. För vacciniavirus, som naturligt har immundämpande egenskaper, kan man istället fokusera på att utrusta viruset med immunstimulerande proteiner för att förbättra den immunologiska reaktionen mot cancercellerna.

– Vår slutsats är att om man vill modifiera onkolytiska virus med immunstimulerande faktorer bör man basera sin strategi både på vilket virus man använder och på vilken tumörtyp som ska angripas för att få önskvärd behandlingseffekt, säger Di Yu.

Mer information:
Artikel i Molecular Therapy Oncolytics
Di Yus forskning i Magnus Essands grupp

Senast uppdaterad: 2022-01-26