Kombination av tekniker kan komma till användning vid läkemedelsutveckling

2021-09-03

En ny kombinationen av tekniker kan användas för att undersöka hur läkemedel interagerar med sina målmolekyler. Det visar forskare från IGP i en artikel i tidskriften Analytical Chemistry. Metoden kan användas när ett stort antal prover ska undersökas, särskilt om det rör sig om små provmängder, och kan komma till användning vid läkemedelsutveckling och i kliniken.

För att ett läkemedel ska vara effektivt behöver det interagera med och påverka sin huvudsakliga målmolekyl så bra som möjligt – en process som kallas målmolekyl-interaktion. Samtidigt vill man inte att läkemedlet ska binda till andra molekyler än de avsedda, för att minska risken för toxicitet eller andra biverkningar.

Vid utveckling av nya läkemedel är det därför angeläget att kunna bedöma hur väl målmolekyl-interaktionen fungerar i relevanta vävnader. I den aktuella studien har forskarna undersökt en ny metod för att göra det.

– Under den fas av läkemedelsutvecklingen när man försöker hitta nya målmolekyler brukar man kombinera en metod som kallas CETSA med masspektroskopi för att få information om målmolekyl-interaktionen för många olika proteiner. Men dessa analyser tar tid, kräver relativt stora mängder provmaterial och missar ofta intressanta proteiner. Vi har istället kombinerat CETSA med PEA-tekniken, en variant av proximitetstester som har utvecklats i vårt labb, och såg att det fungerade lika bra, säger Rasel Al-Amin, forskare i Ulf Landegrens grupp och artikelns försteförfattare.

Med den nya kombinationen av tekniker kan man undersöka målmolekyl-interaktionen för ett stort antal proteiner med hög känslighet. Det gör att metoden passar bra när många läkemedelskandidater eller många prover ska undersökas. Den är särskilt lämplig när man bara har tillgång till små provmängder. Det är också tänkbart att den kan användas för liknande analyser av patientprover i kliniken.

Mer information:
Artikel i Analytical Chemistry
Rasel Al-Amins forskning i Ulf Landegrens grupp

Senast uppdaterad: 2022-01-26