Lars Forsberg får ERC Consolidator Grant

2020-12-09

I hård internationell konkurrens har Lars Forsberg beviljats ett ERC Consolidator Grant. Bidraget är på cirka 20 miljoner kronor under fem år.

Lars Forsbergs forskning fokuserar på den genetiska förändringen förlust av Y-kromosomen (Loss of chromosome Y, LOY). LOY förekommer bara hos män och innebär att en del av deras immunceller har förlorat sin Y-kromosom. I projektet som nu fått finansiering kommer Lars Forsberg och hans grupp att studera effekten av LOY på uppkomsten av olika sjukdomar och dess betydelse för mäns generellt sett kortare förväntade livslängd.

Mer specifikt kommer de att undersöka vilka cellulära förändringar som LOY orsakar i immuncellerna och vilka konsekvenser det har för dessa celler. De kommer också att utföra fortsatta epidemiologiska studier för att undersöka kopplingen mellan LOY och ökad risk för olika typer av sjukdom hos män. Tidigare forskning har påvisat tydliga samband mellan LOY i blodceller och ökad risk för död och sjukdomar som cancer och Alzheimers sjukdom. Ett nytt fokus i projektet blir nu att studera om LOY även påverkar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Utveckling av nya metoder för detektion kommer att öka möjligheterna att använda LOY som en klinisk biomarkör i framtiden.

Lars Forsberg
Foto. Mikael Wallerstedt

– Jag är jätteglad att ERC har valt att fortsätta stödja min forskning. Med dessa resurser får vi möjlighet att fördjupa våra kunskaper om hur LOY påverkar normala immunfunktioner och hur det är kopplat till ökad risk för olika typer av sjukdom hos drabbade män, säger Lars Forsberg.

Bidraget ERC Consolidator Grant syftar till att stödja forskare som relativt nyligen har etablerat en egen forskargrupp att fortsätt att utveckla sin forskning. I den aktuella utlysningen har 14 svenska forskare beviljats bidrag, varav 5 är verksamma vid Uppsala universitet.

Mer information:
Pressmeddelande ERC
Lars Forsbergs forskning
Om ERC Consolidator Grant (på engelska)