Patrick Micke och Carina Strell – Från vävnadsbiologi till nya mål för diagnostik och behandling

Det övergripande målet för vår forskning är att ta reda på hur interaktioner mellan celler driver cancersjukdomars uppkomst, utveckling och behandlingssvar. Vi studerar det mångbottnade förhållandet mellan cancerceller och andra celler i tumörvävnaden, så som immunceller, bindvävsceller och blodkärlsceller, och hur cancercellerna interagera med dem direkt eller indirekt.

Mikroskopibild på en cancervävnad
Komplexiteten in en vävnad illustreras bäst i ett mikroskopisnitt av en cancervävnad. Bilden visar cancerceller, immunceller i form av olika sorters vita blodkroppar (makrofager, lymfocyter), bindvävsceller (fibroblaster) och blodkärl.

Betydelsen av cancercellernas omgivning

Carcinom är den vanligaste formen av cancer och den uppstår ur epitelceller, celler som bygger upp ytor och håligheter i kroppens organ. Därför har cancerforskning traditionellt fokuserat på störningar som uppkommit i den sortens celler. Men utvecklingen av cancer sker i en komplex omgivning av celler och tumörens tillväxt kan stimuleras eller hämmas av dess närmaste omgivning, den så kallade mikromiljön. Det är faktiskt så att de genetiska förändringar som påverkar cancercellernas tillväxt inte är tillräckliga för att leda till sjuklig tumörutveckling.

Vi anser att man kan bara förstå tumörutvecklingen i människor genom att ta hänsyn till vävnadskomplexiteten när man studerar cancer, och att det är ännu viktigare när man tar fram mekanistiska modeller. Vi är därför övertygade om att cancervävnader som tagits från patienter i samband med diagnos är den bästa utgångspunkten för att definiera våra hypoteser och basera våra forskningsfrågor på.

Undersöker relevanta vävnader från patienter

Som en följd av detta har vi som forskningsledare för lungcancergruppen (Patrick Micke) och bröstcancergruppen (Carina Strell) satt samman patientkohorter som är noggrant definierade både kliniskt och molekylärt. Vi använder vävnader från dessa kohorter för att undersöka mekanismerna bakom hur cancer uppkommer, utvecklas och sprids. Med hjälp av avancerade analystekniker kan vi få unik information på nivån av enstaka celler, som kan kopplas till enskilda patienters kliniska och molekylära bakgrund.

Samarbeten och nätverk

Placeringen av vårt labb i anslutning till avdelningen för patologi vid Akademiska sjukhuset och tillgången till biobanksinfrastrukturen U-CAN gör att vi har god tillgång till lämpliga vävnadsprover. Det ger oss också möjligheter att tidigt integrera våra forskningsresultat i kliniska tillämpningar. Inom nätverket Sveriges patologer kan vi också testa och anpassa molekylära metoder för att förbättra diagnostiska rutiner och bidra till kliniska beslut. Vårt långvariga interdisciplinära samarbete med lokala kliniska partner och våra internationella partner skapar ett starkt interdisciplinärt nätverk med både preklinisk och klinisk expertis. Det stärker forskningens kvalitet och sannolikheten att den snabbt ska komma till nytta för patienter.

Läs mer om vår forskning:

Patrick Micke – Lungcancer (på engelska)

Carina Strell – Bröstcancer (på engelska)

Våra finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-13