Birgitta Johansson – Vårdforskning i onkologisk vård

Foto på datortangentbord

Forskningen i gruppen fokuserar på att studera hur personer med cancer och deras närstående mår under och efter behandling samt hur de upplevt behandlingen och vården. Vi arbetar också med att hitta sätt att förbättra behandlingsresultatet, minska biverkningarna och förbättra livskvaliteten hos personer som drabbas av cancer och deras närstående. 

Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige en cancerdiagnos. När de behandlas för cancer utsätts de för fysiska biverkningar samtidigt som sjukdomen ofta har psykosociala effekter, som oro och nedstämdhet. Även närstående till personer som får cancer kan drabbas av en försämrad hälsa på grund av cancer-
sjukdomen. Vi medverkar i ett antal projekt med inriktning på
förbättrad vård och behandling och minskade fysiska och psykiska biverkningar.

Kan internet användas för att ge stöd till närstående som vårdar personer som behandlas mot huvud- och halscancer?

Närstående till personer som drabbas av cancer måste ofta ta ansvar för vårdande insatser i hemmet. Många är inte förberedda för att ge sådan vård. Behandling mot huvud- och halscancer leder ofta till stora problem med att äta och dricka på grund av smärtsamma biverkningar i mun och hals. Problem med segt slem och svårigheter att gapa är andra vanliga problem. Den vård som närstående måste bistå med omfattar ofta ansvar för att ge näring och vätska samt för att hantera problem med smärta och segt slem.

Närstående har därför ett stort behov av stöd från hälso- och sjukvården, men som de ofta inte har tillgång till. Den svåra situationen kan leda till att närståendes hälsa försämras under fler år. Vi ska utveckla, testa och utvärdera ett internetbaserat stöd för närstående till personer med huvud- och halscancer och undersöka om det kan öka deras beredskap att ge vård och därmed minska vårdbördan och förbättra hälsan. Projektet påbörjas under år 2020.

U-CARE fokuserar på psykosocial ohälsa

I det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE leder Birgitta Johansson arbetet inom vuxenonkologisk vård. Målet är att förbättra omhändertagandet av personer med cancer som rapporterar oro och nedstämdhet. Vi undersöker nyttan av ett internetbaserat stegvis självhjälpsprogram och jämför bl.a. effekten av det internetbaserade programmet med konventionell vård med avseende på ångest, depression och hälsorelaterad. I nuläget arbetar vi med analyser och sammanställning av resultat.

Effekten av fysisk träning under cancerbehandling

Vi deltar också i projektet Phys-Can som utvärderar vilken effekt fysisk träning i samband med cancerbehandling har på trötthet, livskvalitet, humör, biverkningar och sjukdomsutfall. I en delstudie undersöker vi även om fysisk träning kan minska negativa effekter på skelettmuskulatur som kan uppkomma vid cytostatikabehandling.

Phys-Can-projektet har uppmärksammats i ett inslag i SVT.

Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)

Bilden nedan visar en översikt av vår forskning.

En översikt av forskningen i forskargruppen

Senast uppdaterad: 2022-09-26