Jan Dumanski – Molekylär onkologi

Pipettering
   Foto: Martin Cejie

Det övergripande temat för vår forskning är analyser av somatisk genetisk variation, det vill säga genetisk variation hos olika typer av kroppsceller från samma person. Vi arbetar med sjukdomsrelaterade projekt, bland annat celler från tumörer hos människa. Vi studerar även somatisk variation i helt normala celler som kommer från till exempel friska identiska tvillingar (enäggstvillingar).

Tyngdpunkten ligger på strukturell variation, som när vissa områden av DNA:t förekommer i extra kopior, sitter i motsatt riktning eller helt saknas. Den här typen av genetiska skillnader har under de senaste tio åren börjat framstå som den vanligaste formen av genetisk variation mellan individer. Vi studerar också förändringar i metyleringsmönstret hos DNA:t, både i enskilda gener och över hela arvsmassan.

Våra projekt inriktar sig på:

  • Förlust av Y-kromosomen i blodceller kan kopplas till både rökning, kortare livslängd och högre cancerrisk hos män.
  • Genetisk variation: studier av livslängd och åldersrelaterade genetiska avvikelser.
  • Nya biomarkörer för bröstcancer; för bedömning av prognos och sjukdomsutveckling.


Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

Disputationer i gruppen

Senast uppdaterad: 2022-09-26