Magnus Lindskog - Prognostiska och prediktiva faktorer vid avancerad cancer i luftvägar och njurar

I vår forskning studerar vi patienter med cancer som drabbat luftvägarna, dvs lungor och huvud-hals-regionen, samt njurcancer. Vårt mål är att bidra till bättre, individanpassad behandling när cancern diagnosticeras i ett avancerat skede.

Detta innebär bland annat att hitta metoder som kan identifiera vilka patienter med begränsad metastasering (lymfkörtelspridning, oligometastaser) som har nytta av aggressiv kombinationsbehandling.

Den snabba kliniska utvecklingen av nya läkemedel som modulerar kroppens immunreaktion mot cancern (checkpointhämmare) respektive tablettbehandling riktad mot tumörers blodkärlsbildning (tyrosinkinashämmare) är glädjande men innebär samtidigt nya utmaningar: Hur identifierar vi vilka patienter som har störst chans att få nytta de nya preparaten?

För patienter med utbredd avancerad cancer och kort förväntad överlevnad kan istället symtomstyrd behandling och palliativ vård vara optimalt. Även dessa patienter behöver kunna identifieras och få individanpassad hjälp vid rätt tidpunkt.

Gruppen är involverad i flera delprojekt med fokus på att identifiera prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer:

  • Prediktiva faktorer vid immunmodulerande och antiangiogen cancerbehandling.
  • Optimerad behandling av oligometastatisk njur- och lungcancer.
  • Rationell strålbehandling vid lokalt avancerad lung- och huvudhals-cancer.
  • Behandling av cancerpatienter i livets slutskede.
Senast uppdaterad: 2022-10-21