Vladimir Tolmachev – Proteinbaserad målsökning av tumörer med radioaktiva nuklider

Bild av en mus med målsökande radioaktiva markörer
                       Foto: Forskargruppen

Det övergripande målet med vår forskning är att utveckla användningen av radioaktiva nuklider för diagnos och behandling av elakartade tumörer. Med hjälp av radioaktiva nuklider kan man få information om den molekylära sammansättningen hos tumörceller och genom att leverera nukliderna in i tumörer kan cancercellerna slås ut eller deras tillväxt kan hämmas.

Behandling av cancer kan förbättras genom att identifiera specifika proteiner som finns i tumörceller men inte i normal vävnad, eller som uttrycks på ett felaktigt sätt i tumörcellerna. Det finns redan idag riktade tumörbehandlingar som bygger på att antikroppar eller inhibitorer riktas mot just sådana proteiner. Men användningen av sådan målsökande behandling kompliceras av att nivåerna av de felaktiga uttryckta proteinerna kan variera avsevärt mellan patienter, och även hos en enskild patient. Därför behövs metoder för att identifiera och visualisera specifika proteiner hos patienter.

Radionuklider för målsökning av RTK

I vår forskning utvecklar vi användningen av radioaktiva nuklider (även kallade radionuklider) för att söka upp och visualisera relevanta proteiner. Med radionuklidvisualisering kan man på ett icke-invasivt sätt få viktig information om proteinerna i tumörcellerna. Dessutom kan en specifik leverans av radionuklider in i tumören medföra att strålningen dödar cancercellerna, eller i alla fall minskar deras tillväxt avsevärt.

Vi fokuserar på en grupp av proteiner som kallas receptortyrosinkinaser (RTK) som mål för radionuklider. Ett felaktigt uttryck av RTK är en av cancercellernas specifika egenskaper, som också ligger bakom deras tillväxt. Tumörbehandlingar som bygger på att ett felaktig uttryckt av RTK känns igen av antikroppar eller specifika RTK-inhibitorer används redan idag. Med hjälp av målsökning av RTK med radionuklider skulle sådan behandling kunna bli bättre anpassad för enskilda patienter.

Utveckling av metoder för radionuklidinmärkning

Vår huvudsakliga strategi är att märka in så kallade scaffold-proteiner med radionuklider, och sedan låta dessa söka upp och visualisera proteiner i tumörer. Vår grupp var först med att använda en typ av scaffold-proteiner som kallas Affibody för sådan molekylär visualisering. För vissa projekt använder vi andra sätt att leverera radionukliderna, exempelvis med antikroppar eller små molekyler som söker sig till tumören.

I våra projekt ingår också att utvärdera de biologiska aspekterna av målsökning med radionuklider, t.ex. de molekylära och cellulära egenskaperna hos målvävnaden, samt att välja den optimala radionukliden för en given tillämpning. Vi arbetar också med att välja ut och utveckla kemin bakom den radioaktiva inmärkningen samt preklinisk utvärdering av de radioaktivt inmärkta molekyler som vi tar fram.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-09-26