Experimentell och klinisk onkologi

Det övergripande målet för vår forskning är att öka kunskapen om de komplexa mekanismerna bakom tumörutveckling, att identifiera nya prognostiska markörer och utveckla nya behandlingsstrategier. Vi undersöker också vilka konsekvenser sjukdomen och dess behandling har för patienternas fysiska, mentala och sociala välbefinnande.

Inom forskningsprogrammet finns dels experimentella projekt som utförs i laboratoriet. Vi använder moderna molekylära metoder för att studera olika sorters tumörceller, både sådana som tagits från cancerpatienter, sådana som odlas på labbet eller i form av tumörmodeller i djur. Målet att hitta viktiga mekanismer som orsakar cancer eller som påverkar sjukdomsförloppet. Vi vill också identifiera nya markörer som kan användas för att utveckla bättre diagnos- och prognosmetoder, eller som kan fungera som mål för nya behandlingar.

I våra kliniska projekt ingår noggranna utvärderingar av effekten av olika behandlingar, för att hitta nya sätt att bedöma vilken behandling som är mest effektiv för de enskilda patienterna. Vi undersöker också nya behandlingsstrategier, till exempel immunoterapi. Med målet att förbättra den direkta vården analyserar vi effekterna av olika åtgärder för att minska biverkningar och förbättra patienternas livskvalitet.
 

Forskargrupper

Molekylär genetik vid hematologiska maligniteter – Panagiotis Baliakas

Tumörbiologi och kliniska parametrar vid diffust storcelligt B-cellslymfom – Gunilla Enblad

Tjock- och ändtarmscancer – Bengt Glimelius

Molekylär karaktärisering av akut leukemi – Linda Holmfeldt

Mekanismer för överlevnad och celldöd i multipelt myelom – Helena Jernberg Wiklund

Vårdforskning i onkologisk vård – Birgitta Johansson

Prognostiska och prediktiva faktorer vid avancerad cancer i luftvägar och njurar – Magnus Lindskog

Individanpassad, effektivare cancerbehandling – Peter Nygren

Molekylär cancergenetik – Tobias Sjöblom

Translationell immunterapi – Gustav Ullenhag