Linda Holmfeldt – Molekylär karaktärisering av akut leukemi

Akut leukemi är en blodsjukdom som drabbar ungefär 400 svenskar per år. I vår forskning försöker vi förstå varför många patienter inte svarar på behandling eller drabbas av återfall av sjukdomen. Vi vill också hitta förändringar i tumörcellerna som kan användas för att utveckla effektivare behandlingsalternativ för svårbehandlad leukemi.

Akut leukemi karaktäriseras av en överproduktion av omogna vita blodceller i benmärgen, vilket orsakar sjukdom bland annat genom att konkurrera ut produktionen av normala blodceller. Akut leukemi kan vara av antingen myeloiskt eller lymfatiskt ursprung, beroende på vilken typ av blodcell som leukemin bildades från. Akut myeloisk leukemi (AML) är den vanligaste typen av akut leukemi hos vuxna, medan akut lymfatisk leukemi (ALL) är den i överlag vanligaste cancertypen hos barn.

Nya behandlingsalternativ behövs för akut leukemi

Trots den bästa möjliga behandlingen med dagens läkemedel är det tyvärr en stor del av patienterna som inte svarar på behandlingen eller som återinsjuknar efter ett initialt tillfrisknande. I nuläget går det inte att öka tillfriskningsgraden genom att intensifiera behandlingen eftersom de cancermediciner som finns tillgängliga i sig är giftiga. För att hitta nya, mer effektiva behandlingsalternativ med färre bieffekter behövs därmed mer kunskap kring cancercellens uppkomst och fortlevnad.

Detaljerade analyser för en ökad förståelse av AML

Cancercellerna karaktäriseras av olika mutationer. Vissa mutationer är associerade med en sämre respons på behandlingen, men det är oklart vad detta beror på.

För att få en ökad förståelse av varför AML så ofta leder till återfall som inte kan behandlas karaktäriserar vi förändringar i cancercellerna från ett större antal AML-patienter på ett förutsättningslöst sätt. Vi använder oss av en kombination av olika analysmetoder för att få en så komplett bild som möjligt av DNA- och RNA-förändringar i tumörcellen, samt hur proteinsammansättningen ser ut. Dessa analyser ligger till grund för en funktionell utvärdering för att identifiera förändringar i tumörcellerna som kan fungera som mål för behandling.

Felreglerad aktivitet hos epigenetiska regulatorer i ALL

I våra tidigare studier av svårbehandlad och återfallande ALL hos barn har vi identifierat flera mutationer som påverkar funktionen hos så kallade epigenetiska regulatorer. Det är faktorer som styr våra geners aktivitet genom att förändra kromosomernas struktur.

För att undersöka hur dessa mutationer påverkar tumörbildningen använder vi oss av en kombination av biokemiska och cellulära analyser samt in vivo-modeller. Det ger information om vilka effekter de muterade epigenetiska regulatorerna har på gener som påverkas senare i reaktionskedjan.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Tre bilder med exempel på studier i forskargruppen
   Molekylära och cellulära analyser av akut leukemi