Tobias Sjöblom – Karaktärisering av mutationer som orsakar cancer

    Foto: Axel Henriksson

Genetiska mutationer som orsakar förlorad kontroll över cellens tillväxt och reparationsmekanismer är centrala för omvandlingen av normala celler till cancerceller. Vissa mutationer är nedärvda men det vanligaste är att omvandlingen till en cancercell sker under livets gång genom en stegvis process där fler och fler mutationer uppkommer i cellerna. Vår grupp studerar de gener som drabbas av förvärvade mutationer i cancer genom att identifiera och karaktärisera dessa.

Vår forskning utgår främst från genförändringar som uppkommit i tjock- och ändtarmscancer och är centrerad runt fyra områden: a) identifiering av mutationer som orsakar cancer, b) studier av hur specifika mutationer bidrar till uppkomsten av tumörer eller metastasering, c) strategier för att använda tumörspecifika genetiska förändringar för effektiv anticancerbehandling, och d) utvecklande av nya metoder som kan bidra till eller förbättra cancerdiagnostik.

Pågående forskningsprojekt inkluderar bland annat utveckling av förbättrade metoder för snabb och korrekt identifikation av mutationer i kliniska prover från cancerpatienter, identifiering av muterade gener i tumörvävnad från patienter med tjock- och ändtarmscancer, utveckling av modifierade cancercellinjer som vi använderför studier av potentiella cancergener, samt utveckling av en nytänkande riktad anticancerbehandling. Vår forskning för utveckling av metoder för effektiv isolering av DNA och RNA från vävnadsprover har resulterat i uppstarten av ett företag, ExScale Biospecimen Solutions, via vilket ett CE/IVD-godkänt diagnostiskt kit har utvecklats.

Translationell cancerforskning är beroende av tillgång till högkvalitativt patientmaterial och Tobias Sjöblom är samordnare för U-CAN, ett projekt där bland annat blod, tumörvävnad och klinisk information samlas in från cancerpatienter och deponeras i en biobank för att sedan kunna användas i olika forskningsprojekt.
 

Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

Läs mer om U-CAN