Elena Kozlova – Regenerativ neurobiologi

Målsättningen med vår forskning är att dels att förbättra förutsättningarna för att återfå funktionen efter en skada i centrala nervsystemet, dels att utnyttja den potential som stamceller har för att stimulera vävnadsreparation. Forskningen är grundläggande och bedrivs på odlade celler och i djurförsök.

Skadade nervtrådar i det perifera nervsystemet kan återbilda den förlorade delen av nervtråden genom så kallad nervregeneration och därigenom återskapa förlorad funktion. Däremot kan skadade nervtrådar i det centrala nervsystemet dvs hjärna och ryggmärg, inte spontant regenerera och sådana skador leder därför till permanenta funktionsförluster. Dessutom kan skador på centrala nervbanor leda till långvariga och t o m kroniska smärttillstånd, s.k. neuropatisk smärta.

Vårt mål är att återskapa förlorade funktioner genom att:

  • stimulera regeneration av skadade nervtrådar i ryggmärgen.
  • stimulera funktionellt meningsfull omorganisation av nervförbindelser, sk plasticitet, i ryggmärgen efter skada.
  • reparera förlorade nervförbindelser genom transplantation av stamceller som vi styr till önskade typer av nervceller med hjälp av nyutvecklad teknik.

Neurala stamcellers effekt på insulinproducerande celler

Vi har nyligen visat att tillväxt, överlevnad och funktion hos insulinproducerande celler i bukspottkörteln kraftigt stimuleras om de odlas eller transplanteras tillsammans med stamceller från nervsystemet. Dessa resultat kan innebära nya möjligheter att behandla patienter med typ 1-diabetes som har förlorat så mycket av sina insulinproducerande celler att de inte har tillräckligt med insulin.

I det här projektet avser vi att:

  • identifiera de mekanismer som ligger bakom de neurala stamcellernas stimulerande effekt på insulinproducerande celler.
  • bidra till att utveckla denna kunskap till ny behandling av patienter med typ 1-diabetes.

Mikroskopibild av neuronala stamceller har bildat en “neurosfär”
Neuronala stamceller har bildat en “neurosfär” med differentierade nervceller
(röda) och gliaceller (gröna). Cellkärnor är blåfärgade. Foto Elena Kozlova

Senast uppdaterad: 2022-09-01