Klas Kullander – Funktionella neurala nätverk

Skiss av olika nervcellerNeurala nätverk styr varje beteende – allt ifrån reflexmässiga rörelser till avancerade kognitiva funktioner. Den funktionella enheten, nervcellen, sammanlänkas till neurala nätverk under utvecklingen och fortsätter att formas under hela våra liv. Vår forskning fokuserar på neurala nätverks funktion, att definiera specifika nervcellers identitet och att definiera deras roll i neurala kretsar.

Två faktorer som gör det svårt att avkoda av neurala kretsars funktion är dels att identifiera definierade populationer av interneuroner, dels att mäta reproducerbara beteenden. Det är därför av avgörande betydelse att ha tillgång till genetiska verktyg i kombination med in vitro- och in vivo-mätningar av nätverksaktivitet och beteende.

Vi använder nya och avancerade metoder, inklusive virusbaserad spårning, elektrofysiologi, optogenetik och in vivo-avbildning av neural aktivitet. Vi strävar efter högklassig analys av neuronala kretsar och har tillgång till modern infrastruktur för att studera beteende och virusbaserade metoder för att leverera genetiska verktyg.

Vi vill identifiera mekanismer för hur inhiberande interneuron påverkar aktiviteten hos pyramidneuron och motorneuron samt dess effekter på beteende. För närvarande fokuserar vi på kretsar som är inblandade i rörelsestyrning, minnesbildning och rörelseinlärning.

Vi har tre huvudsakliga projekt där vi studerar den funktionella betydelsen av:

  1. OLMα2-celler i hippcampus-kretsar för lärande (endast på engelska)
  2. Martinotti-celler i kortikala kretsar för inlärning av rörelse (endast på engelska)
  3. Dmrt3-celler och Renshaw-celler i ryggmärgens motoriska kretsar (endast på engelska)

Schematisk beskrivning av tre nervkretsar som vi studerar. I rött syns hämmande interneuroner, vilka är OLM-celler i hippocampus (1), Martinotticeller i kortex (2) och Renshawceller i den ventrala ryggmärgen (3). Mörkblå färg indikerar huvudceller, ljusblå är utåtgående aktiverande projektioner och grönt visar på kolinergt inflöde.

Våra finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-05-10