Marie Allen – Nya metoder för kriminaltekniska och historiska DNA-analyser

Hand som håller en mikropipette
Foto: Marcus Marcetic

Kriminaltekniska prover som samlats från brottsplatser eller äldre historiska material har ofta varit utsatta för en mycket ogynnsam miljö under lång tid. Det blir därför ofta en stor utmaning att utföra en DNA-analys. Det DNA som kan utvinnas ur provet förekommer ofta i mycket liten mängd och kan vara nedbrutet och skadat. Syftet med vår forskning är att ta fram känsliga och robusta metoder för att analysera dessa utmanande forensiska och historiska provmaterial.

Vi arbetar med metoder där DNA från cellernas mitokondrier analyseras, vilket ger hög känslighet eftersom det finns hundratals kopior av mitokondriellt DNA (mtDNA) i varje cell. Vi arbetar även med markörer som används för att analysera DNA i cellkärnan. Med analyser av kärn-DNA (nukleärt DNA, nDNA) kan DNA-profiler i större utsträckning särskiljas från varandra och ger då ett mycket högt bevisvärde än analyser av mtDNA.

Analyser av gammalt och skadat DNA

Med målet att förbättra kriminaltekniska DNA-analyser har vi vidareutvecklat flera metoder som bygger på olika molekylärbiologiska tekniker samt nästa generations sekvenseringsteknik, NGS. Med de nya metoderna kan vi analysera mycket små mängder DNA, liksom skadat och nedbrutet DNA. De nya metoderna kan även användas för genetiska analyser av äldre material för att identifiera historiska personer.

Som en ultimat test för våra metoder har vi undersökt benprover från Heliga Birgitta och hennes dotter Katarina, Nicolaus Copernicus och Carin Göring för att kunna påvisa eller avfärda identitet eller släktskap. Vi har även analyserat ännu äldre benmaterial i ett större samarbetsprojekt, där prover från vikingatida båtgravar funna på ön Salme i Estland har utvärderats för släktskap och utseende. Våra känsliga metoder har även kommit till användning undersöka ursprunget av odlade celler inom cancerforskning.

Senast uppdaterad: 2023-02-01