Molekylära verktyg och funktionsgenomik

Schematisk teckning av "molekylära verktyg"Inom forskningsområdet molekylära verktyg (Molecular Tools) vid IGP utvecklar vi avancerade molekylära metoder att studera DNA, RNA, protein och celler för forskningsändamål och vid klinisk diagnostik.

Teknikerna syftar till att påvisa stora antal av molekyler, såsom proteiner eller transkript, med mycket hör känslighet och specificitet, till och med på singelcellnivå. Våra metoder lämpar sig också för att studera var specifika molekyler är lokaliserade inom celler eller i vävnadssnitt samt för att undersöka hur olika molekyler interagerar med varandra. Flera av våra tekniker finns redan som kommersiella produkter från ledande internationella bioteknikföretag eller utvecklas vid företag som knoppats av från vårt lab. Vårt arbete är inriktat på att både utveckla nya, kraftfulla tekniker och att vidareutveckla och tillämpa de redan etablerade teknikerna.

Teknikerna används både inom grundforskning och i medicinska sammanhang såsom inom genetik, tumörbiologi och hjärt-kärlsjukdomar, där vi utnyttjar vävnadsmaterial från biobanker. Vi är mycket aktiva inom SciLifeLab Sverige, som stöder och koordinerar storskalig molekylärbiologisk forskning och där flera av våra tekniker görs brett tillgängliga för svenska forskare.

Forskningsinriktningar av ökande intresse inom gruppen är tekniker som syftar till att effektivare utvärdera effekter av läkemedel, eller att utföra proteinanalyser på singelcellnivå. Ett långsiktigt mål är att utveckla teknikerna som kan användas för molekylär snabbdiagnostik. Sådana tekniker kommer att bli allt viktigare inom primärvården och de kan få stor betydelse i tredje världen.

Många av våra tidigare doktorander och postdoktorer har nu framskjutna poster vid företag och universitet både i Sverige och utomlands.
Förteckning över tidigare medarbetare.


Forskargrupper


Länkar
BBMRI.se
BBMRI.eu
BBMRI-LPC
SciLifeLab

READNA
ONCOTRACK
RAPP-ID
Berzelii Centre
Can-Cure
SYSMIC

Senast uppdaterad: 2023-01-09