Lars Forsberg – Betydelsen av förlust av Y-kromosomen (LOY) för åldrande i hälsa och sjukdom

Lars Forsberg, Ammar Zaghlool, Jonatan Halvardson
Evita Apalaki, Jonas Mattisson och Marcus Danielsson

Vid varje celldelning uppkommer nya mutationer och i en vuxen människokropp finns troligen inte två celler som är genetiskt identiska. Mutationer som uppkommer under en människas livstid kallas för post-zygotiska och de ackumuleras i kroppen med stigande ålder. Mitt övergripande forskningsintresse är att förstå hur dessa post-zygotiska
mutationer påverkar människans
hälsa och risken att utveckla olika sjukdomar.

Illustration av mosaisk förlust av kromosom Y
Mosaisk förlust av kromosom Y (LOY) är
den vanligaste somatiska mutationen
hos människa.

Många post-zygotiska mutationer är neutrala medan andra påverkar den biologiska funktionen hos de drabbade cellerna. Ibland utvecklas de muterade cellerna till olika former av cancer men de kan även kopplas till andra sjukdomstillstånd. Vi har till exempel upptäckt att män som förlorat Y-kromosomen i en del av sina blodceller har kortare överlevnad och en ökad risk för cancer i hela kroppen samt en ökad risk att drabbas av Alzheimer’s sjukdom.

Vi har också visat att förlust av Y-kromosomen (LOY, för Loss Of Y) kan kopplas till ålder och kan orsakas av rökning. Män i utvecklade länder lever i genomsnitt sex år kortare jämfört med kvinnor. LOY är en genetisk riskfaktor som bara drabbar män och kan därför hjälpa till att förklara observerade könsskillnader i livslängd och sjukdomsrisker.

Hur kan en mutation i blodcellernas arvsmassa påverka sjukdomsprocesser i andra organ?

Detta är en central fråga i vår pågående forskning. En förklaring kan vara att immuncellerna i blodet, som normalt eliminerar sjuka celler i kroppens alla organ, fungerar sämre utan Y kromosomen.

Vi och andra forskare har nu visat att LOY i blodceller är starkt kopplat till flera sjukdomstillstånd i många olika delar av kroppen. Våra pågående studier fokuserar på de funktionella konsekvenserna av LOY för att få en bättre förståelse för vad som händer i celler som förlorat Y-kromosomen. Vi analyserar också LOY i sorterade blodceller, med målet att öka möjligheterna att använda LOY kliniskt som en biomarkör för sjukdomsrisk.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Våra finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-09-01