Ulf Landegren – Avancerade detektionstekniker för genomik, proteomik och medicin

Mikroskopibild som illustrerar molekylär detectionUtvecklingen av molekylära verktyg inom molekylär medicin går nu mycket snabbt. Förbättrade metoder kan ge helt nya biologiska insikter, avslöja sjukdomsmekanismer i ett stadium då sjukdomen kanske fortfarande går att bota samt användas för att utvärdera nya läkemedel och följa hur patienten svarar på behandling.

Vår grupp har lett utvecklingen av en rad molekylära tekniker såsom hänglås- och proximitets-ligering och de nyare nFold- och ExCirc-teknikerna samt super rolling circle amplification som för närvarande utvecklas i vårt lab. Tillsammans med våra samarbetspartner använder vi dessa metoder i ett stort antal biomedicinska analyser, med visst fokus på cancer, neuro-
degeneration, hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och
infektionssjukdomar.

Vi arbetar också aktivt med att sprida användningen av teknikerna, till exempel genom att göra dem tillgängliga som en service vid SciLifeLab-centret. Många av våra metoder har också licensierats till ledande internationella biotech- eller diagnostikföretag, eller utgjort grunden till de hittills sju företag som har startats från vårt lab.

Många prov och små provmängder kan analyseras

Man kan säga att våra molekylära prober utgör små molekylära maskiner där några komponenter känner igen och binder till specifika proteiner eller DNA-molekyler, medan andra delar medverkar i enzymatiska reaktioner som förstärker signalen eller bidrar till ökad specificitet.

Den generella konstruktionen av våra prober gör att många olika målmolekyler kan analyseras samtidigt och med hög specificitet både för avbildande undersökningar och kvantifiering i lösning. Den höga känsligheten gör det till och med möjligt att detektera och räkna enskilda molekyler. Metoderna har förutsättningar att ingå en ny generation av högeffektiva analyser som kan göras i direkt anslutning till vården.


Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-01-09