Finn Hallböök – Stamceller, retinal utveckling och regeneration

Vår forskning handlar om hur nervceller i ögats näthinna bildas från stamceller och förstadieceller. Målet är att förstå vad som gått fel i nervcellsbildningen när det utvecklas cancer i ögat: retinoblastom. Vår forskning syftar också till att kunna styra nervcellsbildningen mot att antingen bilda nya nervceller eller bli stödjande gliaceller vid skador eller sjukdomar

Vi studerar hur celler övergår från förstadieceller till nervceller och hur de sista ”terminala” celldelningarna hos förstadiecellerna regleras innan de blir mogna nervceller som normalt slutar dela sig och bygger upp en funktionell näthinna. Vi studerar även när dessa terminala celldelningar blir störda t.ex. efter onkogena mutationer och som då kan bidra till att cancer utvecklas i ögat. Våra studier gäller främst uppkomsten av retinoblastom.

 Odlad näthinna med liknande funktioner som i ögat

Vi använder ett unikt stamcellsbaserat system för att studera nervcellsbildning i mänsklig näthinna. Med utgångspunkt från pluripotenta stamceller kan vi tillverka human näthinna och följa nervcellsbildningen i cellkulturer. Näthinnan bildar små ”miniögon”, s.k. retinala organoider, som innehåller alla celltyper och följer den normala utvecklingen hos ett mänskligt fosteröga. Organoiderna har både funktionella nervceller, svarar på ljus och bygger upp nätverk av nervcellsuppkopplingar.

De retinala organoiderna är en kraftfull modell för att studera nervcellsbildning i den mänskliga näthinnan, som annars sker under fosterutvecklingen i livmodern. Organoiderna kan dessutom användas för att studera uppkomsten av retinoblastom. Vi använder även väl studerade djurmodeller som komplement till de mänskliga organoiderna för in vivo-studier och för att utveckla våra forskningshypoteser.

 Forskningsprojekt:

  • Studier av retinal nervcellsbildning.
  • Studier av uppkomsten av retinoblastom – fokus på egenskaper som gör specifika förstadieceller benägna att utveckla förstadier till retinoblastom, s.k. ”cell-of-origin for retinoblastoma”.
  • Etablering av en stamcells-deriverad human retinamodell och studier av mänsklig nervcellsbildning in vitro.
  • Studier av endogena retinala stamceller och deras reglering med avseende på regeneration och protektion vid skada och sjukdom.

Våra finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-06-01