Lene Uhrbom – Kartläggning av biologin hos hjärntumörformen gliom

Tre foton som visar odlade gliomceller från människa
   Primära gliomceller odlade från
   biopsimaterial från människa.
                 Foto: Uhrbomlabbet

Glioblastom är den mest frekventa och aggressiva primära maligna hjärntumördiagnosen med ett akut behov av nya behandlingar. Min forskning fokuserar på att undersöka olika aspekter av glioblastombiologi med målet att identifiera gemensamma mekanismer för undergrupper av tumörer. Kunskapen ska utgöra basen för utveckling av riktade behandlingar som vi kommer att testa i våra prekliniska modeller med ursprung i patientprover.

Glioblastom är den vanligaste primära maligna hjärntumören. Den kan uppstå när som helst i livet men är vanligast hos äldre vuxna. Medianöverlevnaden är trots aggressiv behandling bara 15 månader och 2-årsöverlevnaden är 17 %, vilket gör den till en av de allvarligaste cancerformerna. De flesta patienter drabbas av letala återfall som antas vara orsakade av glioblastomcellernas mycket invasiva, heterogena och plastiska egenskaper.

Min forskning är fokuserad på molekylära och funktionella analyser av glioblastom. Det övergripande målet är att hitta ny kunskap om glioblastombiologi som kan användas för att utveckla mer effektiva behandlingar. Vi tror att det är viktigt att identifiera inte bara molekylära men även funktionella undergrupper av glioblastom, och förstå de unika mekanismer som driver dem. Sådana studier kan avslöja viktiga signalvägar och målproteiner som vi kan testa i våra prekliniska modeller.

Biobank med stamcellskulturer från glioblastom

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med modeller som har sitt ursprung i patientprover och som är relevanta för och reflekterar de stora skillnader som finns både mellan och inom tumörer hos glioblastom. Vi har sedan tidigare etablerat biobanken HGCC (Human Glioblastoma Cell Culture, hgcc.se). Den innehåller över 150 glioblastom-stamcellskulturer, en samling unika serumodlade glioblastom-stamceller och en vävnadsmicroarray.

Vi håller nu på att samla in nya prover där vi får flera vävnadsbitar från olika delar av tumören hos samma patient, både från den invasiva tumörgränsen och centralt i tumören. Proverna används för att skapa primära cellkulturer och så kallade ortotopiska xenograft-modeller och för molekylära analyser. Denna samling utgör ett viktigt komplement till HGCC-biobanken och kommer vara mycket värdefull i våra projekt för att hitta ny och kliniskt relevant kunskap om glioblastom.

Gruppens forskning delas in i flera projekt som finns listade på den engelska sidan

Senast uppdaterad: 2022-01-04