Samband upptäckt mellan förlust av Y-kromosomen i blodceller och genetisk instabilitet

2019-11-20

I ett internationellt samarbetsprojekt har forskare vid IGP visat att förlust av Y-kromosomen i blodet hos män kan fungera som indikator på genetisk instabilitet, vilket i sin tur kan påverka uppkomsten cancer i andra delar av kroppen. Studien har publicerats i tidskriften Nature.

Hos män innehåller nästan alla celler en Y-kromosom och en X-kromosom. På senare tid har forskare upptäckt att det är relativt vanligt hos äldre män att en andel av de vita blodkropparna inte längre innehåller någon Y-kromosom. Denna förlust av Y-kromosomen, LOY (för Loss Of Y chromosome), har kunnat kopplas till en rad sjukdomar så som cancer, autoimmuna tillstånd, Alzheimers sjukdom och hjärt-kärlsjukdomar. Det är dock oklart hur kopplingen ser ut: Har LOY i blodcellerna en direkt effekt på uppkomsten av sjukdomar eller speglar LOY i blodet en allmän instabilitet i arvsmassan som i sin tur påverkar sjukdomarna?

I den aktuella studien visar forskarna att båda dessa processer är av betydelse. De kunde identifiera ett stort antal gener som är kopplade till förekomsten av LOY i blodceller. Funktionen hos många av dessa gener visar att de har att göra med genetisk instabilitet och uppkomsten av cancer eller tumörtillväxt. Andra gener har sin funktion genom att reglera celldelning och svar på DNA-skador.

– Våra fynd tyder på att LOY i vita blodkroppar är ett resultat av en gemensam mekanism som leder till instabilitet i arvsmassan och som gör att celler även i andra vävnader blir mer benägna att omvandlas till cancerceller, säger Lars Forsberg, forskare vid IGP, som lett studien vid Uppsala universitet.

Forskarna upptäckte också att LOY kan ha en direkt effekt på uppkomsten av sjukdomar genom att påverka immunfunktioner.

– Genom att jämföra uttrycket av gener i enskilda blodceller med och utan Y kromosom kan vi se att LOY påverkar hur immunceller fungerar. Vi hoppas att framtida studier kan bygga vidare på våra resultat för att öka kunskapen om mekanismerna bakom cancer och andra åldersrelaterade sjukdomar, säger Lars Forsberg.

I studien medverkade Lars Forsbergs och Jan Dumanskis forskargrupper vid IGP, i samarbete med internationella forskare och forskarkonsortier.

Mer information:
Artikel i Nature
Lars Forsbergs forskning
Jan Dumanskis forskning