Klinisk samverkan

Forskningen vid IGP har många beröringspunkter med relevanta kliniska problem. Målet är att förkorta tiden mellan vetenskapliga upptäckter och tillämpningar inom sjukvården.

Vid bedriver translationell forskning som syftar till att koppla ihop experimentell forskning med aktuell diagnostik och behandling. Denna forskning underlättas av det nära samarbetet mellan prekliniska och kliniska forskare och samverkan med de sjukhuskliniker som delar av verksamheten är integrerad med ger utmärkta förutsättningar att lyckas.

De kliniska enheterna bedriver utbildning av personalkategorier inom respektive specialitet där forskning, utvecklingsarbete och undervisning ingår. IGP har här en aktiv roll och bidrar med infrastruktur och kompetens för att integrera universitetets och sjukvårdens målsättningar.
 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Forskningen vid kliniken fokuserar på diabetes och andra autoimmuna sjukdomar, immunologiska reaktioner efter transplantation samt utveckling av immunterapi mot cancer.

Klinisk immunologi  och transfusionsmedicin
 

Klinisk patologi

Sjukhusavdelningen klinisk patologi har en särskild forsknings- och utvecklingsgrupp som tillhandahåller service för interna och externa användare. Där ingår att ta hand om begäran om uttag av patientprover samt mikroskopi- eller molekylära analyser. Avdelningen har ett väl fungerande samarbete med IGP-forskare och med det strategiska projektet U-CAN.

Klinisk patologi
 

Onkologi

Vid onkologikliniken får cancerpatienter sin behandling och många läkare vid kliniken bedriver forskning på tumörsjukdomar och cancerbehandling. En viktig del av kliniken är den kliniska försöks- och utvecklingsenheten som kan bidra med stöd och kunskap vid kliniska prövningar och andra kliniska studier.

Onkologi
 

Klinisk genetik

Klinken bedriver forskning och tillhandahåller expertis kring de genetiska orsakerna bakom ärftliga sjukdomar och cancer. Deras mål är att kartlägga funktionen hos gener och molekyler i sjukdomsmekanismer och att använda denna kunskap i diagnos och behandling.

Klinisk genetik
 

Sjukhusfysik

Forskare vid avdelningen för sjukhusfysik undersöker de fysiska och tekniska aspekterna av användningen av strålning för cancerbehandling.

Hand med venkateter
Foto: Johan Alp