Ansökan och antagning till forskarutbildning


Vid medicinska fakulteten tillämpas inte någon central antagning till forskarutbildningen. Däremot sker central utlysning av alla forskarutbildningsplatser på universitets hemsida för lediga tjänster.

Den sökande skickar in ansökan om forskarutbildningsplats enligt utlysningstexten. Inkomna ansökningar behandlas av handledaren som beslutar om vem av de sökande som får tjänsten. Därefter skickas en formell ansökan om antagning till forskarutbildning och det slutgiltiga beslutet om antagning fattas av vetenskapsområdets kommitté för utbildning på forskarnivå.

Ansökan om antagning till licentiatutbildning ska innehålla en särskild motivering om orsaken till detta val i den individuella studieplanen.
 

Krav för att antas

Den som påbörjar en forskarutbildning vid institutionen för immunologi, genetik och patologi måste ha kunskaper i ämnet för forskarutbildningen, det vill säga medicinsk vetenskap. Kompletterande kunskaper i forskarutbildningsämnet kan inhämtas i fördjupningskurser vid IGP.

För att antas till forskarutbildningen krävs:

  • Svensk grundexamen om minst 240hp, varav minst 60hp ska vara på avancerad nivå

eller

  • Utländsk examen motsvarande minst 240hp. Sökande med utländsk grundutbildning ska före ansökan om antagning skicka sina examensbevis (av prefekt vidimerade kopior) till universitetet för samråd.

samt

  • Kunskaper i engelska. Studenter som inte har nordisk högskoleexamen eller engelska som modersmål ska genomgå ett "Test of English as a Foreign Language", TOEFL, alternativt IELTS-testet (International English Language Testing System) innan de kan bli antagna som doktorander.