Kliniska, epidemiologiska och tumörbiologiska studier av olika cancerformer

Vi försöker besvara kliniskt viktiga frågor inom flera cancerformer. Forskningen baseras på vårt kunnande från klinisk verksamhet och utnyttjar styrkan från de många nationella och lokala register som finns i Sverige.

Lymfom, äggstockscancer och testikelcancer

Mikroskopibild med tumörceller och inflammatorisk celler som syns i olika färger
Tumörmikromiljön vid Hodgkins
lymfom, med tumörceller och
inflammatoriska celler.
Foto: Jamileh Hashemi

Vår noggranna kartläggning av patienter har gjort att forskningen rönt stort intresse nationellt och internationellt. Vi har kunnat utvärdera effekter och bieffekter av onkologiska behandlingar på riktigt lång sikt, t.ex. cellgiftsbehandling hos barn och strålbehandling för unga vuxna, vilket har varit framgångsrikt. Våra studier av överlevarskap hos cancerpatienter (framförallt hos Hodgkins lymfompatienter) har gett resultat som är applicerbara för hela populationer av patienter, alltså även för patienter som aldrig inkluderas i kliniska prövningar.

Utöver lymfom studerar vi även andra solida cancersjukdomar, framför allt äggstockscancer och livmoderhalscancer. Vi har också pågående studier inom testikelcancer som är starkt förankrade inom SWENOTECA (Sweden Norway Testicular Cancer) group.

Barnafödande och cancer

Våra studier av barnafödande för patienter som tidigare haft Hodgkins lymfom har rönt mycket stort intresse internationellt. Vi har här i samarbete med Caroline Weibull och Enheten för klinisk epidemiologi i Stockholm dels visat att det för en kvinna som tidigare haft Hodgkins lymfom inte innebär någon ökad risk för återfall om hon skulle önska att bli gravid efter genomgången behandling. Vi har också visat att med moderna intensiva cytostatika lyckas majoriteten av de kvinnliga canceröverlevarna bli gravida och få barn.

Vi har en mycket aktiv forskning rörande olika aspekter av barnafödande och risken för flera olika cancersjukdomar. Vi samarbetar här med flera forskare från Norden och även USA inom den nordiska gruppen för perinatala riskfaktorer och cancer. Forskning rörande graviditet och cancer är ett viktigt fält i och med att det idag är vanligt att kvinnor senarelägger barnafödandet och att det därför ibland sammanfaller med insjuknandet i cancer och även kan påverka cancerrisken.

Kliniska och tumörbiologiska studier vid mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom är en av de lymfomformer som har sämst prognos och det är mycket angeläget att hitta nya behandlingsstrategier. Men förutom en kort förväntad överlevnad finns också andra utmaningar, som en åldrad befolkning, många nya läkemedel och svårigheter att veta för vilka patientgrupper nya läkemedel ska introduceras.

Genom aktivt deltagande i den nordiska mantelcellslymfomgruppen har vi fört in och utvärderat effekter av flera nya målstyrda läkemedel. Undersökningarna av mantelcellslymfompatienter rör dels kliniska prövningar (den nordisk-brittiska ENRICH studien) och den nordiska Valeria studien), men även biologisk forskning om tumörmikromiljö och registerstudier.

Hittills finns bara begränsade studier av tumörmikromiljön vid mantelcellslymfom och här har vi pågående samarbete med bland annat Lund och Århus, Danmark. Vi samarbetar också med lymfomgruppen i Uppsala som leds av Gunilla Enblad.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Tre bilder som illustrerar de tre ben som forskningen vilar på: : epidemiologi och statistik, tumörbiologi och translationella studier samt cancervård och onkologi
Gruppens forskning vilar på tre ben som är beroende av varandra: epidemiologi och statistik, tumörbiologi och translationella studier samt cancervård och onkologi.

Senast uppdaterad: 2022-09-26