Lena Claesson-Welsh – Vaskulärbiologi

Blodkärl försörjer kroppens alla delar med blod och förser därmed vävnaderna med syre och näring, samtidigt som koldioxid och andra slaggprodukter tas om hand. Vi studerar hur blodkärl bildas och vilka faktorer som styr processen, positivt eller negativt.

Alla växande vävnader, såväl friska som sjuka, kräver nybildning av blodkärl. Vid sjukdomar som cancer sker en överdriven kärlnybildning. Vid andra tillstånd kan man finna brist på blodkärl och dålig cirkulation. Det är därför relevant ur behandlingssynpunkt att både kunna skapa nya kärl och att hindra nya kärl från att bildas.

Hos vuxna sker normalt inte någon nybildning av blodkärl, förutom vid sårläkning och under den kvinnliga menstruationscykeln. Det betyder att nybildningen i vanliga fall är starkt reglerad så att nya kärl bara bildas när det behövs. Men vid flera olika sjukdomar, till exempel cancer, psoriasis, ögonbottenförändringar och inflammatoriska sjukdomar, anläggs också nya blodkärl.

I tumörer bildas de nya kärlen för att försörja tumörcellerna med näring och syre, vilket understödjer tumörens tillväxt. Blodkärl möjliggör också spridning av tumören till andra delar av kroppen, metastasering. Ämnen som reglerar bildningen av blodkärl kan därför fungera som cancerhämmande mediciner.

Tillväxtfaktorn VEGF reglerar blodkärlsnybildningen

Vi studerar flera av de faktorer som reglerar nybildningen av blodkärl. Blodkärlen byggs i huvudsak upp av så kallade endotelceller. Endotelcellerna påverkas av tillväxtfaktorer så att de börjar dela eller flytta sig, och därigenom kan bilda nya kärl.

En viktig blodkärlsstimulerande faktor kallas VEGF (vascular endothelial growth factor). VEGF binder till speciella mottagarsubstanser (receptorer) på endotelcellernas yta. Bindningen gör att en signal överförs till receptorn och därefter till andra proteiner, för att slutligen leda till att cellerna börjar dela sig. Vi undersöker hur den här signalöverföringen går till, vilka proteiner som är inblandade och om man kan skulle kunna styra den.

Vi har hittat ett ämne som effektivt påverkar tumörers blodkärlsnybildning, och även metastasering av modelltumörer, och det testas nu i laboratoriet.

Reglering av kärlens genomsläpplighet

Ett stort projekt i gruppen handlar om hur signalöverföring reglerar blodkärlens permeabilitet d.v.s. den genomsläpplighet som gör att molekyler och celler kan komma över från blodet till vävnaden. Kärlpermeabilitet, som kan vara övergående eller permanent, kan förvärra sjukdomstillstånd och försvåra behandling.


Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

Läs mer om Lena Claesson-Welsh som Wallenberg Scholar

Följ Lena Claesson-Welsh på Twitter: @ClaessonWelsh