Lena Claesson-Welsh – Vaskulärbiologi

Mikroskopibild av blodkärl i ögat

Blodkärl försörjer kroppens vävnader med blod som för med sig syre och näring, samtidigt som koldioxid och andra slaggprodukter tas upp och förs bort. Vi studerar hur blodkärl bildas och vilka faktorer utanför och inne i cellen som styr blodkärlsnybildning. Ett fokus i gruppen är hur blodkärl läcker vätska, molekyler och celler ut i vävnaderna, och hur det påverkar hälsa och driver på sjukdom

Alla växande vävnader, såväl friska som sjuka, kräver nybildning av blodkärl. Vid vissa sjukdomar sker en överdriven kärlnybildning. Vid andra tillstånd kan man finna brist på blodkärl och dålig cirkulation. Det är därför relevant ur behandlingssynpunkt att både kunna skapa nya kärl och att hindra nya kärl från att bildas.

Hos vuxna sker normalt inte någon nybildning av blodkärl, förutom vid sårläkning och under den kvinnliga menstruationscykeln. Det betyder att nybildningen i vanliga fall är starkt reglerad så att nya kärl bara bildas när det behövs. Men vid flera olika sjukdomar, till exempel cancer och ögonsjukdomar, sker en överdriven nybildning av blodkärl som på olika sätt fungerar dåligt och driver på sjukdomen.

Blodkärl möjliggör också spridning av cancer till andra delar av kroppen, metastasering. Ämnen som reglerar nybildning av blodkärl kan därför fungera som cancerhämmande mediciner.

Tillväxtfaktorn VEGF reglerar blodkärlsnybildningen

En viktig blodkärlsstimulerande faktor kallas VEGF (vascular endothelial growth factor). VEGF binder till speciella mottagarsubstanser (receptorer) på endotelcellernas yta. Bindningen gör att en signal överförs till receptorn och därefter till andra proteiner, för att slutligen leda till att cellerna börjar dela sig. Vi undersöker hur den här signalöverföringen går till, vilka proteiner som är inblandade och om man kan skulle kunna styra den.

Reglering av kärlens genomsläpplighet

Flera projekt i gruppen handlar om blodkärlens permeabilitet d.v.s. den genomsläpplighet som gör att molekyler och celler kan komma över från blodet till vävnaden. Kärlpermeabilitet, som kan vara övergående eller permanent, kan leda till ödem och vävnadsskada, och därigenom förvärra sjukdomstillstånd och försvåra behandling.


Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

Läs mer om Lena Claesson-Welsh som Wallenberg Scholar

Följ Lena Claesson-Welsh på Twitter: @ClaessonWelsh

Senast uppdaterad: 2022-09-01